,,Jasle UniCare - viac pre rodiny s deťmi“

Stručný popis projektu:

,,Jasle UniCare - viac pre rodiny s deťmi“

(kód projektu: 302021BSW4) 

Top of Form

V rámci IROP a prioritnej osi 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitným službám a investičnej priority 2.1  je hlavným cieľom projektu „Jasle UniCare – viac pre rodiny s deťmi“  vznik nového zariadenia sociálnych služieb starostlivosti o deti do 3 rokov veku za účelom poskytovania celodennej starostlivosti  20 deťom do troch rokov veku z dôvodu zosúladenia rodinného a pracovného života.

 
Hlavný cieľ bude napĺňaný prostredníctvom špecifického cieľa 2.1.1. – podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

 

Špecifický cieľ 2.1.1 - podpora rozvoja služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni bude realizovaný cez hlavnú aktivitu rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v záujem zosúladenia rodinného a pracovného života (v súlade s § 32b Z.z 448/2008 Z.z. a . 455/1991 Zb.), a to prostredníctvom:

 

 1. rekonštrukcie a modernizácie nevyužívaných kancelárskych priestorov na zariadenia služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku na komunitnej úrovni (max. 20 miest) 

2. nákupu interiérového a exteriérového vybavenia priestorov za účelom vzniku nového zariadenia služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku v súlade s platnou legislatívou na vybavenie zariadenia pre deti. 

- zariadenie tried, mliečny bar s výdajňou jedla, multisenzorická miestnosť, záhradná učebňa

3. úprav záhrady - spevnenie plochy pre deti 0-3r., sadové úpravy a zeleň

 

Revitalizáciou nezastavaných plôch projekt prispieva k rozvoju a kultivácii zelených plôch, vysadíme novú zeleň slúžiacu priamo k hre v záhrade, spevníme hracie plochy tak, aby sa vytvorili bezpečené hracie plochy a pritom vďaka priepustnosti povrchovej gumy bola pôda naďalej prirodzene zavlažovaná.

 

a dvoch Podporných aktivít projektu:
1 - Informovanosť a komunikácia a 
2 - Riadenie projektu. 


Nové zariadenie sociálnych služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku bude umiestnené v Bratislave – Petržalke, s najväčším nedostatkom voľných miest v jasliach. Petržalka ako najväčšie Bratislavské sídlisko s vysokým prírastkom narodených detí a nedostatočným počtom zariadení sociálnych služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku je ideálne miesto na naplnenie cieľov projektu. Ďalšie jasle pre pracujúcich rodičov umiestnené na najväčšom sídlisku v Slovenskej republike sú určite nevyhnutným nástrojom na zosúlaďovanie pracovného a osobného života rodičov s malými deťmi.

 

Realizáciou všetkých aktivít projektu budú dosiahnuté nasledovné merateľné  ukazovatele:

 

Kapacita  po zrealizovaní aktivít projektu v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku – 20 

Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku – 1

Počet renovovaných verejných budov – 1

Podlahová plocha renovovaných verejných budov – 271,83 m2

Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach – 271,83 m2

 

Bottom of Form

Top of Form

 

Prijímateľ: Nezisková organizácia UniCare (IČO: 45731284)

Celkový výška oprávnených výdavkov: 189.798,27 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 99.893,83 €

Dátum začatia realizácie projektu: december 2022

Dátum ukončenia realizácie projektu: august 2023     

  

no_unicare_projekt_jasle

Záznam z prieskumu trhu_UniCare_Inter_exter_vybavenie

Záznam z prieskumu trhu_UniCare_Inter_exter_vybavenie

 

Záznam z prieskumu trhu_UniCare_Rek_mod_kancelárskych priestorov

Záznam z prieskumu trhu_UniCare_Rek_mod_kancelárskych priestorov

 

Záznam z prieskumu trhu_UniCare_Detské ihrisko z vŕbového prútia

Záznam z prieskumu trhu_unicare_detské ihrisko z vŕbového prútia

 

Záznam z prieskumu trhu_unicare_bezdotykový sušič rúk

Záznam z prieskumu trhu_unicare_bezdotykový sušič rúk

 

Záznam z prieskumu trhu_unicare_čistička vzduchu

Záznam z prieskumu trhu_unicare_čistička vzduchu

 

Záznam z prieskumu trhu_unicare_chladiaca vitrína

Záznam z prieskumu trhu_unicare_chladiaca vitrína

 

Záznam z prieskumu trhu_unicare_prebaľovací pult

Záznam z prieskumu trhu_unicare_prebaľovací pult

 

Záznam z prieskumu trhu_UniCare_umývačka riadu

Záznam z prieskumu trhu_UniCare_umývačka riadu.pdf

 

HORE ^

UniCare Centrum odporúča Dnes je 16.07.2024, meniny má Drahomír.